Logga in på vårt Extranet

Resurshantering

Förvandla produktionsspill och biprodukter till vinstgivande resurser

Många produktionsföretag producerar större volymer med biprodukter än faktiska produkter från sitt inkommande material. Med noggrann resurshantering av företagets överskottsmaterial kan man förvandla sänkta kostnader till vinstgivande avkastning. Det kan finnas många outnyttjade intäkter för många industrier inom pappers-, kartong-, trä- och metallsektorn.

Nedermans produkter och lösningar för en eko-effektiv tillverkning bidrar till förbättrad produktionsekonomi, säkra arbetsplatser och minskad miljömässig påverkan.

Låt oss hjälpa till med att förvandla kostnader och problem till vinst. Nederman erbjuder kompletta lösningar för:

  • Utsug och filtrering
  • Transporthantering genom vakuumlösningar och/eller transport
  • Förvaring
  • Brikettering
  • ATEX-godkända produkter för brännbart material

Återvinning av spillvärme

Beroende på process kan spillvärme återvinnas och återföras till produktionen eller användas till att värma upp byggnader etc. Återvinning av värme innebär att man kan spara energi och minska koldioxidutsläpp. Med stigande energipriser är återvinning av värme ofta en vinstgivande investering som snabbt lönar sig.

Utforska

Metallspån- och bitar

Metallspån och -avfall kan återvinnas på ett lönsamt sätt, särskilt om materialet är rent från andra rester (olja skärvätskor etc.) och om det är briketterat för att minska transport- och hanteringskostnader.

Utforska

Pappers- och kartongspill

Pappers- och kartongdamm kan leda till svåra andningsproblem under långa perioder. I tillräckligt stora koncentrationer kan detta damm även vara brännbart. Nederman har produkter för att skydda både de anställda och produktionsanläggningen från damm.

Utforska

Transportering och förvaring av restmaterial

Effektiv hantering och förvaring av material säkerställer ett kontinuerligt flöde av material till andra processer över korta avstånd med bibehållen säkerhet för anställd personal. Olämplig hantering och förvaring av material leder ofta till olyckor och driftstopp. Nedermans produkter håller materialet i kontinuerligt flöde, optimerar prestandan och minskar avsevärt risken för olyckor.

Utforska

Träspån

Utsug av trädamm är en viktigt uppgift för att förbättra luftkvaliteten på arbetsplatsen och dess kringliggande miljöer samt för att förbättra produktkvaliteten. Effektiv hantering av överskottsmaterial är nödvändig för produktionsflödet och kan utgöra ett stort ekonomiskt tillskott till ditt företag. Våra trästoftavskiljare är pålitliga, väldigt effektiva och billiga i drift.

Utforska

Avgasutsug för brand- och utryckningsstationer

Nederman erbjuder heltäckande lösningar för utsug av fordonsavgaser. Vi hjälper dig hela vägen – från planering, design och driftsättning till underhåll och service. Mer än 60 års erfarenhet och fler än 100 000 installationer världen över gör att vi inte bara har den ledande tekniken utan även den största erfarenheten.

Bearbetning av kompositmaterial

Bearbetning av kompositmaterial lösgör damm och fibrer som kan ta sig in i hud och lungor och bland annat orsaka allergiska reaktioner. Dammet måste också omhändertas av produktions- tekniska skäl. Den effektivaste metoden är att suga upp dammet direkt vid källan. Nederman är en ledande leverantör med bred erfarenhet av att designa effektiva lösningar för komposit – och plasttillverk- ningsindustrier över hela världen.

Fordonsverkstäder

Nederman erbjuder ett brett utbud av produkter och system för avgasutsug, distribution av el-, tryckluft och smörjmedel, kabelrullar och andra hjälpmedel i verkstaden.

Gjuterilösningar för stoft- och rökutsug

Lösningar för hantering av gjuterisand samt utsug och filtrering av stoft och rökgaser.
För säker, ren och effektiv produktion i gjuterier.

Maskinell metallbearbetning

Svarvning, fräsning och annan maskinell metallbearbetning genererar metallrester. Med Nedermans system för hantering av metallspån, återvinning av skärvätska och filtrering av oljedimma garanteras du god arbetsmiljö, minskade kostnader för skärvätkor samt effektiv hantering av metallrester.

Svetsning och skärning

Utsug och filtrering av rök från svetsning och skärbränning.
Nedermans produkter och lösningar skyddar både anställda och maskiner från rökens skadliga effekter.

Träbearbetning

Träbearbetning i form av sågning, hyvling mm medför stora mängder träspån och flis. För att hantera de stora mängderna träspill på ett säkert och effektivt sätt ha Nederman ett brett utbud av produkter och lösningar bestående av olika filter, rör, fläktar, transportörer och automatiserade kontrollsystem.