Logga in på vårt Extranet
Utsugning av brännbart damm
Användning av brännbart damm

Explosivt stoft

Explosivt stoft eller en potentiellt explosiv atmosfär finns på en rad olika arbetsplatser

Det faktum att explosivt stoft från de flesta organiska och syntetiska material samt metaller kan explodera innebär att åtgärder bör vidtas för att förhindra stoftexplosioner. EU har godkänt två föreskrifter för explosiva atmosfärer/explosivt stoft(de så kallade ATEX-föreskrifterna), som trädde i kraft den 1 juli 2003 och 1 juli 2006.

Tillämpningen av de båda föreskrifterna har lett till ökat skydd mot explosioner genom att olika obligatoriska tekniska åtgärder samt verksamhetsåtgärder har införts. Som ledande experter inom industriell luftfiltrering utvecklar Nederman produkter som uppfyller såväl ATEX-kraven som de högsta säkerhetskraven.

Det är kundens och Nedermans lokala säljföretags ansvar att se till att övriga krav uppfylls i enlighet med nationella eller lokala föreskrifter.

Nederman erbjuder stoftutsugningssystem som uppfyller ATEX-kraven:

  • Filtrens explosionsstyrka har testats.
  • Uppfyllelse av ATEX-kraven garanteras genom säkerhetsdörrar och -paneler för explosion.
  • Risken för att en explosion sprids kan förhindras genom att installera säkerhetsutrustning såsom roterande ventiler, säkerhetsventiler etc.
  • Fläktar är ATEX-certifierade för hantering av potentiellt explosivt stoft.

Hantering av explosivt stoft

Slutanvändarens ansvar

Det är ägarens/slutanvändarens ansvar att avgöra eventuell explosionsrisk i lokalerna. I ansvaret ingår att klassificera områdena där atmosfären kan vara explosiv. I ägarens/slutanvändarens ansvar ingår vidare att utveckla ett "Explosionsskyddsdokument" som bland annat visar:

  • Explosionsrisk och -bedömning
  • Lämpliga åtgärder kommer att vidtas för att uppnå målen i direktivet
  • Områdena som har klassificerats i "zoner"
  • Att arbetsplatsens utrustning används och sköts på ett säkert sätt

Först när slutanvändaren har markerat dessa zoner är det möjligt för Nedermans försäljare att avgöra om Nederman kan tillhandahålla de maskiner och den utrustning som krävs. Nedermans försäljare kommer att behöva följande uppgifter från kunden som kommer att vara ägare och slutanvändare av utrustningen. 

  • ATEX-zonklassificering av områden i vilka utrustningen ska installeras. Detta är slutanvändarens ansvar.
  • Egenskaperna hos dammet som hanteras inklusive dess explosionsklass, St1, St2 eller St3. 

ATEX zon-klassificering

Zon 20: En plats där explosiv atmosfär i form av ett moln av explosivt stoft förekommer kontinuerligt i luften under långa perioder eller är vanligt förekommande. Exempel: Generellt sett uppstår dessa förhållanden endast i utrustning som pneumatiska transportlinjer, fräsar, torrblandare, siktar etc. Zon 20-atmosfärer uppstår vanligtvis inuti utrustningen.

Zon 21: En plats där explosiv atmosfär i form av ett moln av explosivt stoft i luften sannolikt uppstår emellanåt under normalt arbete. Exempel: Generellt sett uppstår dessa förhållanden där stoftmoln är vanligt förekommande under normalt arbete, t ex vid krossning, slipning, öppen laddning etc. Omfattningen av Zon 21 är vanligtvis 1 meter runt utsläppskällan. Människor har vanligtvis extremt svårt att andas i zon 21-atmosfärer. 

Zon 22: En plats där det är mindre troligt att explosiv atmosfär i form av ett moln med explosivt stoft uppstår under normalt arbete, men där det i så fall endast varar under en kort period. Exempel: Generellt sett uppstår dessa förhållanden på platser, där stoft ligger på golvet eller andra ytor, där det kan skingras och bilda explosiva stoftmoln. Vanligtvis är ett bemannat område eller ett område som ligger nära människor sannolikt en icke-zon (säker - ej farlig). För att ett allmänt område ska klassas som en Zon 22, bör där finnas avsevärda stoftavlagringar som ligger på olika ytor. En zon 22-atmosfär kan uppstå på platser, där stoft kan strömma ut genom läckor och bilda farliga mängder, i förvaringsutrymmen för påsar (påsar som går sönder) etc. Omfattningen av zon 22-atmosfären är vanligtvis 1 meter (3,28 fot) runt utsläppskällan. 

Tillverkarens ansvar

Det är tillverkarens ansvar att fastställa ATEX-kategorierna på de maskiner och den utrustning som framställs av tillverkaren. Produkterna är indelade i kategorierna 1D, 2D och 3D där kategori 1D betyder att produkten använder sig av en väldigt hög skyddsnivå (zon 20, 21 eller 22); kategori 2D, en hög skyddsnivå (zon 21 eller 22); kategori 3D, en normal skyddsnivå (zon 22). Nedermans symboler för produkter som är lämpliga för hantering av explosivt stoft är Ex eller Z.

Om Nederman som tillverkare beslutar att utrustningen/filterenheten etc. är tänkt att installeras i en klassificerad zon måste utrustningen märkas i enighet med ATEX-föreskriften (2014/34/EU). 

CE-märkning

Ovan ses ett exempel på hur Nedermans utrustning kan märkas. Ex inuti en sexhörning är symbolen för explosionsskydd följd av utrustningsgrupp II (icke gruvdrift), kategori 3D för stoft (D). Skydd genom konstruktionssäkerhet representeras av ett "c". Maximal yttemperatur 125°C (257 °F). 

Nedermans anpassning av produkter

Produktanpassning kan göras av Nederman så länge det inte riskerar produktsäkerheten. Att förstora den totala volymen och/eller filterenhetsområdet kan äventyra produktens hållbarhet. Extra elektroniska komponenter eller liknande utrustning som innebär en antändningskälla måste kategoriseras om de ska placeras i ett riskområde.

Stoftklassificering 

Samma stoft blir vanligtvis mer "explosivt" ju mindre stoftpartiklarna blir. Därför är egenskaperna hos det stoft som Nedermans utrustning ska hantera av stor betydelse. Stoftets specifika KSt-värde eller St-klass måste därför tillhandahållas av kunden. Kst-värdet är den maximala graden av explosionstryck i en 1 m3 (35,3 fot3) stor behållare. St-klasser är kategorier i vilka stoft klassificeras grundat på deras KSt-värde. 

Dammexplosionsklass
KSt, bar m/s (psi ft/s) 
 St 1 > 0 till 200 (0–61)
 St 2
> 200 till 300 (61-91) 
 St 3
> 300 (91) 
 Tabell 1: St-klasser  

Nedermans utrustning som installeras utomhus är lämpliga för explosivt stoft av klass St1 eller St2. Utrustningen är inte lämplig för gas, kemiskt instabilt stoft eller självantändande material, t.ex. magnesium.

+ Utvidga för mer - Dölj


Produkter som löser: Explosivt stoft